1941 m. sukilimas Kaune


Redaguoti

Arūnas Bubnys, Holokaustas Lietuvoje 1941-1944 m.

 • 77-89. LAF Kauno vadovaujantis centras
 • 181-274. Sukilimas Kaune.
 • 275-296. Lietuvos laikinoji vyriausybė.

Arūnas Bubnys, Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22-28 d.

 • 58-97. Kauno getas.
 • 166-193. Žydų žudynės Kauno apskrityje 1941 m.

Šaltiniai

Veikėjai

 • Dainauskas, Jurgis Bobelis jaun., Kazys Bobelis, Kazys Šimkus, Bronius Norkus, Karl Jaeger, Klimaitis, Ambrazevičius, Zemribas, Biknaitis
 • Antanas Biknaitis sausio 01, 1897 - sausio 03, 1961
 • von Pohl, Pyragius, Prapuolenis, Škirpa

Eiga

birželio 29 d.

 • Stankeras, 239: Jėgeris ir 3/A persikelia iš Panevėžio į Kauną. Bronių Norkų išsikviečia į savo įstaigą ir nurodo derinti veiksmus su geštapo vadovu Heinrichu Schmitzu ar Hamanu. Dar tris dienas vokiečių saugumo policijai ir SD vadovauja Ehrlingeris.

liepos 2 d.

 • Jėgeris tampa saugumo policijos ir SD vadu.

liepos 11 d.

 • Stankeras, 240: vokiečiai tvirtina, kad veikia 250 lietuvių Sonderkommando

Vietovės

Lankytinos vietos

 • "Metropolis" Rentelno pietūs žemaičiams 1941 rugsėjo mėn. 8 d.

Donelaičio

 • Pirmas posėdis: Žaibo spaustuvė, Donelaičio g-vė 24, priešais universiteto rūmų

Daukanto

 • Ūkininko patarėjas, Daukanto g. 13, III aukštas - durys kitoje pusėje LNP būstinė

Laisvės alėja

 • Raudonojo teroro muziejus, Laisvės al. 4
 • Konrado kavinė - Noreika ir Blynas, Laisvės al.45
 • LAF štabas - "Žaibo" spaustuvėje - Laisvės al. 66
 • Laikinosios vyriausybės posėdžiai - naujosiose Lietuvos taupomosiose kasose, prieš valstybės teatrą
 • Taupomųjų kasų valdyba, Laisvės al.Nr.68/70
 • Kelių valdyba, Laisvės alėja Nr.74
 • Paramos rūmai, Laisvės alėja - Vokiečių SD

Duonelaičio

 • Užsienio reikalų ministerijos rūmai - Robert von Pohl
 • Būgos g. 13, kur Pilipas Benjaminavičius suimtas.
 • Kauno kalėjimas kur dirbo Ignas Vylius. J.Šlepetys laikomas?
 • "Į Laisvę" redakcija
 • Orts komen
 • Komendanto rūmai, Miško g. 22A
 • Miškų gatvė - komendantūros sandėliai, ZB ps.85
 • Prekybos ir pramonės rūmai - Rentelnas
 • Gedimino g. 34, Spaudos skyrius
 • Malūnų trestas, Jonavos g.60
 • Arkivyskupo Skvirecko vynuogynas
 • Kurmio būstinė - už pirmųjų universiteto rūmų, Donelaičio gatvė, dantų gydytojos Damijonaitienės namuose, pirmame aukšte
 • Raudonojo kryžiaus politiniams kaliniams globoti komitetas, Kęstučio gatvė Nr.7a
 • Lietūkio garažas
 • Geštapo būstinė?
 • Lietuvos policija?
 • Cenzorius?
 • Iš kur žygiavo batalionas
 • Vokiečių komendatūra
 • Kauno rotušė - 06.25 prisistato generolas Robert von Pohl
 • Kazio Bobelio butas - Aguonų gatvė
 • Taupomosiose kasose esanti valgykla - 1941.09.20 baliavojo su vokiečiais
 • Kauno arkikatedros bazilikoje 07.05 mišios už žuvusius partizanus ir vokiečius
 • kur vyko posėdis dėl Kauno geto steigimo
 • kur vyko balius Jėgeriui

Senelių prieglaudoje Žaliakalnyje vyko numatytas LAF posėdis, sekmadienį, kovo 22 d., 10 val. Rinkos branduolys: Pilypas Narutis (Žukauskas) - pagrindinis,Leonas Prapuolenis, dr.Adolfas Damušis, dr.plk.inž.Juozas Vėbra

 • Bronius Stasiukaitis, Naručio pavaduotojas, medikas
 • Jurgis Valiulis, studentas, talkinkavęs Stasiukaičiui
 • Jonas Rudokas, ryšininkas, paštą, telefono ir telegrafo stotį, radiofoną, radijo stotį
 • Petras Vanagaitis talkinkavo Rudokui
 • ats.jaun.ltn.Stasys Jucevičius, studentas, kuravo miliciją
 • ats.jaun.ltn.Vytautas Stonis, studentas, kuravo kovinį parengimą
 • Juozas Milvydas, docentas, ryšiai su profesūra ir skautais
 • Romas Šatas, studentas, pogrindinių sukilėlių radijo siųstuvų parengimas
 • Paukštys, 3-iosios milicijos nuovados viršininkas (neatvyko į posėdį)
 • Vilius Vileišis, palaikęs ryšius su pramonės įmonėmis ir bendrovėmis (neatvyko į posėdį)
 • plk.Narcizas Tautvilas (štabo narys)
 • gen.št.plk.ltn. Mykolas Mačiokas (štabo narys)
 • Izidorius Andriūnas (štabo narys)

Veterinarijos akademijoje (kartu su Stoniu)

 • ats.jaun.ltn. Kazys Ambrozaitis, ats.jaun.ltn. Petras Gailiūnas, ats.jaun.ltn.Albinas Jaudegis, Stanaitis, Jonas Kaknevičius - Vilijampolėje suorganizavo būrį, kuris, prasidėjus sukilimui, buvo pasiųstas laukti ginklų siuntos iš lėktuvo

Eiga

Birželio 29 d.

 • Panemunė TDA būrys nuginkluotas. "Gautus ginklams nešioti leidimus ir sąrašus bei kitus, TDA liečiančius dokumentus, prisiųsiu vėliau. Ats.Gen.štabo pulkininkas leitenantas ..." LCVA f.R-1444, a.1, b.9, l.115

Kartu su R.Šatu radijo siųstuvais ir radijo laidomis rūpinosi Pranas Staškonis-Sakalas, Vytautas Ruopys, Algirdas Pundzius, Bogdanas Kontrimas. Aktyvus Rudoko padėjėjas buvo Balys Baleišis.

LAF štabas tik koordinuojas.

Gen.Pundzevičius.

Posėdžio dalyvius iš išorės saugojo milicininkas ltn.Lukoševičius, o viduje - dr.Antanas Marčiukaitis, pastato ir ligoninės šeimininkas.

Užduotys: užimti paštą, centrinę telefono ir telegrafo stotį, radiofoną ir radijo stotį, 1-ąją ir 3-iąją milicijos nuovadas. Milicininkams užduoti saugoti radijo stotį iš išorės, pastatyti patikimus milicinkus prie kalėjimo vartų A.Mickevičiaus gatvėje išlaisvinti kalinus. Numatyta užvaldyti greitosios pagalbos stot. Stebėti NKVD rūmus, buvusią Prezidentūrą. Ryšiai su svarbiomis praonėmis.

Aleksoto būrio partizanai pradėjo LAF trumpabanges radijo stoties transliacijas.

Jėgos sutelktos svarbiausiam tikslui - užimti telefono ir telegrafo ryšių ir radijo stotis. Kitiems klausimams neužteko pajėgų. Naktį į birželio 23 d. vienintelė pajėgesnė jaun.ltn.V.Stonio vadovaujama Veterinarijos akademijos studentų ginkluota grupė skaidyta į tris dalis.

LAF štabe (kur?) suorganizuotas Tautos gynimo komiteto posėdis. LAF pakvietė div.gen.S.Pundzevičių, iš kalėjimo ką tik išsilaisvinusį div.gen.M.Rėklaitį ir plk.inž.dr.J.Vėbrą. Nuspręsta organizuoti Kauno komendantūrą, skirti plk.Jurgį Bobelį komendantu.

Jurgis Valiulis tapo Kauno LAF štabo vadu. O Kauno skyriaus Politinio ir administracinio skyriaus viršininku Aleksandras Bendinskas. Rado laisvas "Lietuvos cukraus" patalpas, ten įsikūrė Kauno skyrius ir po kelių dienų centrinis LAF štabas.

Ginklų sandėlis Žaliakalnyje, Parodos aikštėje, buvusiuose paviljonuose.

Ats.jaun.ltn.Jono Ženausko liudijimas (LYA, f.K-1, a.58,b.P-15399,t.1,l.99-101) ginklai rasti Vidaus reikalų komisariato sandėliuose Maironio gatvėje. Greitosios pagalbos mašinomis išvežiojo į radiofoną, Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą, radijo stotį, Saugumo departamentą. Dalis atiteko netoliese 3-iojoje milicijos nuovadoje.

[208] Dauguma grupelių buvo pavaldžios Turto apsaugos skyriui, vadovaujamam ats.jaun.ltn.T.Šidiškio ir susikūrusiam kaip Vietinės apsaugos štabo padaliniu, o vėliau perimtam Kauno komendantūros.

[208] Linksmadvariečiai. Ats.ltn.J.Dženkaitis atvyko, Planetų g. 15, kur buvo gyvenęs. Rapolo Nemanio suburti. Ats.mjr.Jeronimas Garolis atvedė grupę. Nesėkmingai gynė Aleksoto tilto. Žuvo sukilėliai.

Ats.Jaun.ltn.inž.K.Matulevičius-Matulis vyko į pagalbą tilto gynėjams. Savanorių prospekte ties "Saulės" namais sulaikytas ir nukautas.

Viktoras Lapas birželio 23 d. popiet iš Kauno radiofono su penkiais sukilėliais automobiliu vyko į pagalbą tilto gynėjams, buvo sunkiai sužeistas Nemuno krantinėje ties Centrine gaisrine.

Buvęs policijos vachmistras Juozas Savilionis išvyko su grupe savanorių iš Senamiesčio, buvusios 1-osios milicijos nuovados, kur buvo įsikūrusi K.Ambrozaičio grupė, saugoti tilto tarp Senamiesčio ir Vilijampolės.

Šaulių namuose. Vadovavo kpt.Povilas Dirkis. Daugiausia buvę Šauliai.

Vilijampolės sukilėlių būrys Nr.1 buvo 1-osios milicijos nuovados pastate M.Daukšos gatvėje. Perėmė pirmosios karo dienos rytą. Iš ten ats.jaun.ltn. S.Jucevičius su vyrais išvyko 17 val. į Prezidentūros rūmus suimti Paleckį, ir liko ten. Birželio 23 rytą atvyko A.Bendinskas su dviem trim vyrais iš "Paramos", studentą Antaną Živatkauską, A.Bazevičių ir tris milicininkus, perėme nuovadą. Pavedė vyresniajam milicininkui. Nuovadoje pasirodė K.Ambrozaitis su savo vyrais. Bendinskas ir Ambrozaitis nuovadoje įkūrė sukilėlių būrio štabą. Bendinskas ir Živatkauskas išvyksta prie prezidentūros, kur žūsta Živatkauskas, dar iki paskelbiant nepriklausomybę.

A.Bendinskas iš prezidentūros vyko su ateitininkais perimti centrinę milicijos nuovadą prie Gedimino gatvės ir Laisvės alėjos sankryžos. Įsibrovimas jėga. Įsikūrė sukilėlių būrys.

K.Ambrozaitis - Veterinarijos akademijos studentų būrys - Vilijampolės sukilėlių būrys Nr.1 išvyko ginti Vilijampolės tilto

"Aušros" berniukų gimnazija, pavadinta 1-ąja Kauno vidurine mokykla. Kazys Oželis vadovavo slaptam LAF būreliui. Aušriečiams vadovaujamam Jurgio Bobelio (sūnaus?) birželio 22-ąją vakarą buvo patikėta Senelių prieglauda įsikūrusi LAF štabo apsauga. Birželio č3 dalyvavo užimant ginklų sandėlius Parodos paviljonuose.

Kazys Bobelis ir moksleiviai birželio 23 rytą rinkosi šv.Antano bažnyčios klebonijoje, gimnazistai ir studentai. Ltn.Vladas Garbenis prisistatė, kad reik užimiti sandėlius Parodos paviljonuose. Buvo vedęs L.Prapuolenio seserį. Pas jį nakvojo naktį, kai prasidėjo karas. V.Garbenis gyveno plk.Jurgio Bobelio name (Aguonų gatvėje) netoli Parodos aikštės, ten lankėsi kpt.Michelevičius. Paskui vežė ginklus į Kauno radiofoną. Kazys Bobelis, Jurgis Bobelis, Gerdas Binkis, Juozas Blažys mašiną "Citroeną" su ginklais nuvairavo į Radiofoną prie Vienybės aikštės. Važiavo su ginklais Donelaičio gatve. Vėliau prisidėjo prie ginklų sandėlių Parodos paviljonuose apsaugos, birž. 24 d. vyko sulaikyti Zoologijos sodo rajone prie Girstupio upelio raudonarmiečius, vyko į pagalbą petrašūniečiams. Dalyvavo R.Ribikauskas, Gustavas Vencevičius, V.Jackus.

Žaliakalnis. Prisikėlimo bažnyčios senelių prieglaudoje įsikūręs LAF štabas.

Batalionas numatytas Šančiuose.

Gyd.ats.ltn.Vincas Zenkevičius paskirtas Žaliakalnio LAF štabui, apginklavo sukilėlus.

Parodos paviljonų būrys. Sandėliai užimti LAF štabo iniciatyva. Valiulio ir Milvydo žmonės informavo apie galimybę. Zenkevičius ir moksleiviai saugoję Senelių prieglaudą tą padarė. V.Garbenio vadovaujami sukilėliai padalinti į dvi dalis.

Kūno kultūros rūmų sukilėlių būrys. Sportininkai. Vadas Ats.ltn.Kostas Ptašinskas-Sedeginas. Pavaduotojas Vladas Bakūnas, trumpųjų nuotolių bėgikas, Lietuvos čempionas. Įsiveržė į Parodos kalno ginklų sandėlius. Saugojo Kauno radijo stoties (Vaižganto g.13) ir greta esančio LAF operatyvinio karinio štabo prieigas, Kūno kultūros rūmus ir Kauno sporto halę.

Vytauto kalno būrio 1 skyrius. Jono Jablonskio mokyklos pastate prie Aušros ir Žemaičių gatvių sankryžos. Kapitonas, du leitenantai. Stasys Radzevičius, Mindaugas Bloznelis. (Iškėlė vėliavą ant "Saulės" rūmų). Bloznelis nuvyko į Parodos rūmus, ten ginklus krovė į greitosios pagalbos mašinas. Patruliavo Savanorių prospekte ir Zanavykų gatvėje. Vieną būrį nusiuntė saugoti Vilijampolės tiltą, kitą užimti Saugumo pastatą. Per Vytauto parką nusileido į Laisvės alėją, įėjo į pastatą, jame budėjo. Nuvedė belaisvius į belaisvių susirinkimo punktą. Dešimt sukilėlių pasiųsti į Tunelio gatvę apsaugai.

Pulkininko Juozo Jankausko štabas. Žaliakalnyje, Darbininkų ir Zanavykų gatvių sankryžoje, 13-ojoje pradžios mokykloje. J.Jankauskas tvirtino (LYA), kad sudarė 200 vyrų. Vytautas Vaitkus. Leidimą nešioti ginklą ranka pasirašė kpt.Venclovas. (Gal ats.ltn.Jonas Venclovas, išsilaisvinęs iš kalėjimo) Patruliavo rajoną tarp Zanavykų, Kapsų, Utenos, Savanorių prospekto. Sargybą apšaudė žydai, suėmė visus ten gyvenusius žydus, apie 20 vyrų, pasiųsti į komendantūrą, moterys ir vaikai paleisti namo.

Vydūno alėjos gale. "Dujų fabrike". Technologijos fakulteto teritorijoje, tarp Radvilėnų plento, Antano Baranausko gatvės, Tvirtovės alėjos, Zoologijos sodo. Ankščiau priklausė KAM Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorijai. Vienas iš pogrindžio centrų. A.Damušio ir dr.plk.inž.J.Vėbros vadovaujama LAF štabo dalis.

Vydūno al.7, Briedžio grupė. Jono Naujoko minimas sukilėlių būrys įsikūręs buvusiose Italijos konsulato patalpose. Birž. 25 ar 26 apsaugoti Karmėlavoje esančią benzino saugyklą. Vadovaujami kapitono, išyvko bortiniu sunkvežimiu. Vokiečių patruliai juos sulaikė ties Biruliškių miško. Susišaudymas su rusais.

Geležinkelio stoties rajone. Aršiausios kautynės, prašė paramos iš "Metalo" fabriko sukilėlių. Traukėsi raudonarmiečiai. LAF štabas buvo paskyrę gynybai stočiai ats.ltn.Joną Pikčilingį, tuneliui - P.Šilą. Iš kalėjimo išsilaisvino kpt.Norbertas Gasėnas, sujungė sukilėlių būrius. Birž. 23 d. Ats.Jaun.ltn. gydytojas Edvardas Petraitis (suorganizavęs Kauno universiteto klinikų turto gynybą) atvedė 30 ginkluotus sukilėlius, įsitvirtino kalne priešais stotį. Gasėnas juos perkėlė į stoties pastatą.

Birželio 23 d. suorganizavus Kauno universiteto klinikų turto gynybą, prisidėjo penki savanoriai, apžvalgė teritoriją aplink klinikas. Pimiausiai VII forto maisto sandėlius, susišaudė su trim sovietais karininkais. Nuvyko į Parodos paviljono ginklų sandėlį. Rado Zenkevičių vadovaujantį šaudmenų ir ginklų paskirstymui, ir dar šimtą vyrų. Jam pasiūlus, buvo suskirstyti į tris būrius po 30 vyrų, vadovavo vienam būriui, vyko į stotį. Patraukė Perkūno alėja link stoties rado minosvaidį paliktą. Gera pozicija iš kurios matėsi stoties aikštė, tunelis, Čiurlionio gatvė, dalis Nemuno pakrantės. Jo žvalgai apšaudyti sukilėlių iš Dainų slėnio pusės. Išbuvo iki birželio 24 d. Birželio 25 d. pasiųsti į pastatą Vytauto pr. ir M.K.Čiurlionio g. kampe (prie stoties).

Šančiai. "Metalo" fabrikas. Ats.Jaun.psk.Pakalnis organizavo apsaugą. K.Žemaitis atnešė iš buvusios Autorinktinės 3 šautuvus. Jaun.ltn.Vytautas Maželis perėmė vadovavimą.

Vytautas Maželis buvo sovietų dalinyje, išvyko atostogų, ir taip pabėgo į Kauną. Birž.23 prie S.Daukanto gatvės sutiko jaun.ltn.V.Stonį ir kitus, iš jų sužinojo, kad bus Darbo rūmuose sukilėlių vadų pasitarimas. Belaukdamas, nuėjo Šančių link susitikti su pažįstamais, ir prisijungė prie "Metalo" gynėjų, kaip geresnis vadovas. Suskirstė juos į grupes. Prisijungė sudentų grupelė iš senelių prieglaudoje esančio LAF štabo, pažįstami ats.jaun.leitenantai Romas Pranckaitis ir Apolinaras Pūkas su dviem kulkosvaidžiais. Ėmė apšaudyti raudonarmiečius.

"Drobės" fabrikas.

Saldainių fabrikas "Tilka".

"Ringuvos" farikas.

Geležinkelio dirbtuvės.

"Nemuno" būrys.

"Tilto" būrys. Šalia susprogdinto geležinkelio tilto. Vadovavo ats.jaun.ltn. Bronius Jankauskas.

Kepyklos pastate, Mažeikių ir Vokiečių gatvės sankryža. Vadovavo ats.ltn.Antanas Jokubaitis.

Ats.kpt.Stasys Laucius organizavo Juozo Vokietaičio mokykloje.

Sukilėliai Šančių karinius sandėlius paėmė.

Panemunės tiltas susprogdintas, raudonarmiečiai visgi ėjo link jo. Sukilėliai trukdė. Tad telkėsi kapinaičių ir Aukštųjų Šančių miškelio rajone. Aukų buvo ir vienų ir kitų.

Keletas sukilėlių būrių trukdė raudonarmiečiams persikelti per Nemuną į Kauną, ties XII fortu ir Kranto gatvės rajone.


 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 sausio 17 d., 03:22