Skauduliai


Švęsdami Vilniaus Gaono (1720-1797) gimimo metų jubiliejų rūpinamės keturiais pagrindiniais skauduliais. Raginame:

 • Dovanoti Vilniaus žydams seniausias Vilniaus žydų kapines, kuriose buvo palaidotas Vilniaus Gaonas, šimtai jo giminių ir tūkstančiai jų tautiečių, ir atsisakykime visų sumanymų naujai pritaikyti Sporto rūmus, kuriais sovietai šias kapines išniekino.
 • Gerbti Lietuvos žydus partizanus kovojusius prieš nacių Vokietiją ir gelbėjusius savo išžudomus tautiečius.
 • Viešai nebegerbti jokių žmonių nusikaltusių žmonijai.
 • Branginti įžymų Lietuvos žydų šviesuolį prof.Dovidą Katzą.

Pagrindiniai skauduliai ir jų pašalinimas


Kiti skauduliai

 • Gintautas Mažeikis prideda ir penktą skaudulį: Nesirūpiname išeivijos litvakų paveldu.
 • Yra ir šeštas skaudulys: Buitinis antisemitizmas.
 • Ir septintas reikalas: Kauno VII forte esančią masinių žudynių kapavietę pritaikyti žydų piligrimystei.

Lietuvos sąžinės reikalavimai


Andrius Kulikauskas: 2019 metų sausio mėnesį, pasitaręs su įvairiais Lietuvos žydų šviesuoliais, sudariau jiems priimtiną sąrašą reikalavimų, kuriuos lietuviai galėtų bandyti įgyvendinti. Šį sarašą paskelbė ""Žemaičių saulutėje", ps.6-7.". Vilniaus Gaono metams šį sąrašą apibendrinau keturiais aukščiau išvardintais reikalavimais.

Atsakome už 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai.

Reikalaujame

A) Atsakyti už valstybės nusikaltėlius

 • A1) Suvokti, kad visi sąmoningi Lietuvos piliečiai atsakome pripažinti ir pasmerkti Lietuvos valstybės vardu, lietuvių tautos labui, mūsų lietuvių tautos valios reiškėjų sumanytus, palaimintus ar vykdytus nusikaltimus žmonijai.
 • A2) Pripažinti, kad 1941 m. beveik visi lietuvių tautos valios reiškėjai nusikalto žmonijai ragindami Lietuvos žydus išvaryti, atskirti ar išžudyti.
 • A3) Įvardinti visus lietuvių tautos valios reiškėjus nusikaltusius žmonijai, nusakyti jų nusikaltimus, uždrausti valstybei juos kaip nors kitaip įamžinti, juos gerbti ar apdovanoti. Viešai atšaukti esamus apdovanojimus, viešai pašalinti esamus pagerbimo ženklus, ir viešai išaiškinti apdovanojimų ir pagerbimo kaltininkus.
 • A4) Įamžinti kiekvieną išžudytą Lietuvos žydų bendruomenę, ją nors lenta pagerbti pagrindinėje aikštėje, kad visi atvykę susipažintų su jos gyvenimu, jos pasiekimais, jos paveldu ir jos skaudžiu likimu.
 • A5) Kasmet birželio mėn. 23 d. minėti valstybinę Sąžinės dieną atsakyti už Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį.

B) Kovoti su valstybės melu

 • B1) Viešai paskelbti nusikaltimus nušviečiančius dokumentus.
 • B2) Parodyti, kaip šiuos nusikaltimus kurstė 1940 m. liepos mėn. išmąstyti trys baisūs K.Škirpos melai, kad Lietuvos žydai engė lietuvius, kad lietuviai jiems keršijo, ir kad lietuviams priklausė išdalinti jų turtą.
 • B3) Išaiškinti ir įvardinti sąmoningus melagius, melo skleidėjus ir melo palaikytojus, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, tiek praeityje, tiek ir mūsų laikais, teisinusius ar neigiusius lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai.
 • B4) Neleisti Lietuvos valstybei palaikyti šią melagingą veiklą.
 • B5) Drausminti spaudoje, eitynėse ar kitur viešai aukštinti nusikaltusius žmonijai.
 • B6) Atskirti įstaigas Lietuvoje besirūpinančias istorijos vertinimu nuo įstaigų besirūpinančių istorijos tyrimu, švietimu bei atminimu.
 • B7) Nebrukti valstybės palaimintos Lietuvos istorijos, o verčiau leisti visuomenei plėtoti supratimų įvairovę.

C) Ginti visuomenės tiesakalbius

 • C1) Palaikyti Lietuvos visuomenėje platesnius, drąsesnius, brandesnius pokalbius tiesos ir melo, doros ir atsakomybės, taikos ir gynybos, tautų ir valstybės, praeities ir ateities klausimais.
 • C2) Nesulyginti nacių ir sovietų nusikaltimų, nė žydų ir lietuvių kančių, ir jų nesuplakti.
 • C3) Nevertinti žmonių pagal ideologiją, nė pagal tautybę, bet kiekvieną dorą žmogų atpažinti iš jo elgesio, ir atjausti visus nukentėjusius.
 • C4) Pašalinti visas teisines kliūtis viešai, atvirai ir nuoširdžiai aptarti Lietuvos istoriją, kad būtų galima teisėtai suabejoti bet kokia prievarta, tiek okupantų, tiek mūsų pačių sukilėlių bei pokario partizanų.
 • C5) Paviešinti kas, kaip ir kodėl Lietuvos valstybėje vykdė informacinio karo nusikaltimus prieš paskirus tiesakalbius, ir kas Lietuvos visuomenėje šiuos nusikaltimus palaikė.
 • C6) Įgalioti Lietuvos valstybės pareigūną rūpintis tiesakalbių rūpesčiais, juos išklausyti, nukreipti ir užtarti.
 • C7) Pripažinti, kad Lietuvoje yra visuomenininkų, kurie nukentėjo kaip tiesakalbiai, netgi kaip žydų partizanų garbės gynėjai, ir pasirūpinti, kad niekas Lietuvoje nebetrukdytų jiems dirbti pagal savo specialybę.
 • C8) Pašalinti iš valstybinės Lukiškių aikštės visas relikvijas kurstančias neapykantą, o ypač žemę iš Kaniūkų kaimo žudynių, tyčia užgauliojančią žydų partizanus.
 • C9) Išsaugoti Rūdninkų girioje išlikusį žydų partizanų bunkerį, ir taip pagerbti žydus partizanus, kaip aršiausius nacių okupacijos priešus.
 • C10) Viešai atsiprašyti žydų partizanų ir visų, kuriuos Lietuvos prokuratūra persekiojo, keršydama už tarptautinės visuomenės bendras pastangas nepriklausomoje Lietuvoje nuteisti nors vieną kitą lietuvį nusikaltusį žmonijai.
 • C11) Pirmoje vietoje gerbti ne karius, o taikdarius, be ginklo užstojusius kitus, kaip antai žydų gelbėtojus.

D) Atjausti visus nukentėjusius ir jų palikuonis

 • D1) Atminti savo nukentėjusius, kartu atminti ir kitų nukentėjusius.
 • D2) Susigaudyti, kad Lietuvos žydai beveik visi išžudyti, tad jų rūpesčiai privalo būti ir mūsų visų rūpesčiais.
 • D3) Suvokti, kad lietuvių tarpe trūksta deramos atjautos Lietuvos žydams, ir netgi supratimo, jog atjauta amžinai reikalinga, kaip kad meilė našlaičiams ir našlei užuojauta.
 • D4) Gedėti žydų, tarsi prūsų ar jotvingių, ir įsivaizduoti kokia Lietuva būtų spalvingesnė, turtingesnė, nuostabesnė ir netgi lietuviškesnė, jeigu kaip kadaise, Vilniuje, Kaune ir kiekviename miestelyje, kad ir pusė gyventojų būtų Lietuvos žydai.
 • D5) Branginti kiekvieną litvakų paveldo apraišką, kaip raktą į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kurios kultūrą litvakai mums išsaugojo.
 • D6) Įsiklausyti į Lietuvos žydų likutį, ko jie patys labiausiai trokšta, ir nesiriboti mūsų valstybės palaimintais žydų atstovais, bet išklausyti įvairiausius Lietuvos žydus.
 • D7) Pajusti Lietuvos žydų skaudulį, kad seniausios Vilniaus žydų kapinės, kurias sovietai išniekino ant jų pastatydami Vilniaus sporto rūmus, nebūtų mūsų naujai išniekintos, juos paverčiant kongreso rūmais.
 • D8) Gražinti Lietuvos žydams jų seniausias kapines Vilniuje, kad jas galėtų savo nuožiūra tvarkyti ar netgi atstatyti, kaip visos Lietuvos atjautos ženklą, matomą nuo Gedimino kalno, kaip kad didžiųjų kunigaikščių laikais.
 • D9) Lietuvos Respublikos prezidentui ir seimui pasmerkti 1941 m. Lietuvių aktyvistų fronto programos nusikalstamą punktą, atšaukiantį svetingumą žydų tautinei mažumai, ir ateityje 1941 m. nusikaltimus žmonijai Lietuvoje glaustai priskirti ne lietuviams, o "lietuviams aktyvistams", kaip kad 1940-1990 m. nusikaltimus žmonijai Lietuvoje priskiriame "rusams sovietams" ir "vokiečiams naciams".
 • D10) Lietuvos Respublikos prezidentui ir seimui kviesti žydus, o kartu ir visus Lietuvos šalininkus, laisvai gyventi ir kurti mūsų šalyje, kaip kad juos kvietė mūsų kunigaikščiai šviesuoliai, Gediminas ir Vytautas.

(Parengė Andrius Kulikauskas).


Taip pat siūlome: 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 kovo 07 d., 14:23